Grafická verzia

Postup pri podávaní žiadosti

Pri podávaní žiadosti je potrebné dodržať nasledovný postup.

Nová činnosť športového odborníka

Žiadateľ môže vyplniť žiadosť za seba alebo za inú osobu, ktorej je zákonný zástupca alebo je splnomocnený zapisovanou osobou na tento úkon. Musí poznať jej identifikačné údaje a údaje o vzdelaní (doklad, diplom a pod.), ktoré zapisovanú osobu/športového odborníka oprávňuje vykonávať športovú činnosť.

Identifikačné údaje o fyzickej osobe sa uvádzajú podľa občianskeho preukazu, iného dokladu totožnosti alebo podľa rodného listu.

Údaje týkajúce sa vzdelania je potrebné vyplniť z dokladu o vzdelaní.

1.1 V  žiadosti o zápis Novej činnosti športového odborníka je možné zapísať iba jednu spôsobilosť. V prípade, že športový odborník má viacero spôsobilosti/dokladov o vzdelaní, je potrebné na každú vytvoriť osobitnú žiadosť.

 

1.2  Po zadaní identifikačných údajov systém zapisovanú osobu „stotožňuje“, čo znamená, že overuje, či daná osoba už je zapísaná v Registri fyzických osôb v športe (RFOŠ).

1.2.1       V prípade, že je zapísaná s príslušnosťou ku niektorej športovej organizácii (právnickej osobe) a zapisovaná športová činnosť patrí pod športovú organizáciu, ku ktorej je športový odborník príslušný a zapísaný v RFOŠ, v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení je táto športová organizácia povinná športovému odborníkovi zapísať do RFOŠ všetky údaje týkajúce sa zapisovanej odbornej spôsobilosti a športovej činnosti. V takomto prípade je potrebné ukončiť zápis a obrátiť sa na príslušnú športovú organizáciu.

Takáto žiadosť nebude zapisovanou autoritou (ministerstvom) schválená a bude aj v prípade zaslania zamietnutá.

Ak zapisovaná športová činnosť nepatrí pod športovú organizáciu, ku ktorej je športový odborník príslušný a zapísaný v Registri fyzických osôb v športe (RFOŠ), je potrebné pokračovať v zápise/vypĺňaní formuláru.

1.2.2       V prípade, že zapisovaná osoba/športový odborník  nie je zapísaný v RFOŠ (výsledok nestotožnený), pokračuje žiadateľ vo vypĺňaní formuláru ďalej.

 

1.3    Formulár žiadateľ vyplní v rozsahu požadovaných údajov. Použitím tlačidla „Ďalej“ sa po vyplnení jednotlivých častí formuláru žiadateľ posunie na ďalšiu časť formuláru.

1.3.1  Číselník adries obsahuje adresy v SR. Ak je adresa mimo SR, je potrebné najprv zadať krajinu. Systém potom umožní do adresy zadať voľný text.

1.3.2  Názov odbornej spôsobilosti sa uvádza v tvare, v akom je uvedený na doklade o odbornej spôsobilosti (v prípade dokladu vystavenom v cudzom jazyku je potrebné napísať slovenský názov tak, ako je uvedené v úradnom preklade). Ak sa na výkon činnosti nevyžaduje odborná spôsobilosť, uvádza sa výstižný názov činnosti.

1.3.3 Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti sa uvádza v tvare, v akom je uvedené na doklade. V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, použije sa možnosť: Doklad neobsahuje číslo dokladu.

1.3.4 Dátum vzniku odbornej spôsobilosti  je dátum uvedený na doklade o vzdelaní, prípadne iný dátum na doklade, ktorý definuje začiatok vzdelania.

1.3.5 Ak na doklade nie je uvedená doba platnosti získaného vzdelania, do časti: Dátum skončenia odbornej spôsobilosti sa nezadáva nič (ostáva prázdna).

1.3.6 Do časti Vydal zadať názov vzdelávacieho zariadenia/školy/zväzu, ktorá diplom vydala (v niektorých prípadoch dokladu vydaného v zahraničí to môže byť napr. aj meno a priezvisko majstra bojového umenia).

1.3.7 V časti Overil ide o meno a priezvisko osoby, ktorá je podpísaná na vydanom doklade o vzdelaní/, ktorá overila odbornú spôsobilosť (napríklad predseda skúšobnej komisie, v niektorých prípadoch dokladu vydaného v zahraničí to môže byť napr. meno majstra bojového umenia. Ak také meno absentuje, zadajte opäť názov vzdelávacieho zariadenia).

 

1.4  V prípade, že žiadateľ chce žiadosť odoslať, použije tlačidlo: „Pokračovať k odoslaniu“. Ak žiadosť s ľubovoľných dôvodov ešte nechce odoslať, ale chce v nej pokračovať neskôr, použite tlačidlo: „Uložiť bez odoslania“. Tlačidlo: „Odstrániť rozpracovaný formulár“ použije v prípade, že chce vytvorenú žiadosť úplne odstrániť.

 

1.5 Po odoslaní formuláru systém žiadateľa upozorní na to, že predmetnú žiadosť je potrebné vytlačiť, v zmysle pokynov na nej vypísať a podpísať, prípadne doložiť požadované dokumenty (výpis z registra trestov, ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže Zákon č. 440/2015 Z. z, §7 odst.4). Zapisovacej autorite sa okrem vytlačenej, riadne vypísanej a podpísanej žiadosti, prípade výpisu z registra trestov, nezasielajú iné dokumenty (ani kópia dokladu o vzdelaní)

 

1.6   Podpísanú žiadosť žiadateľ vloží do obálky, do ľavého horného rohu obálky napíše "Žiadosť o zápis do registra fyzických osôb v športe", na obálke uvedie poznámku „Neotvárať“ a zašle na adresu zapisovacej autority:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sekcia športu

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

 

UPOZORNENIE: V prípade ministerstva je osobné predloženie požadovaných dokumentov možné VÝHRADNE iba prostredníctvom podateľne ministerstva.

1.7   Ministerstvo overí zhodu písomnej žiadosti so žiadosťou zaslanou elektronicky, skontroluje úplnosť dokladov a údajov. Ak sa údaje zhodujú, osobu zapíše do registra fyzických osôb. Zverejnenie zapísaných údajov o fyzickej osobe potvrdzuje, že osoba splnila svoju povinnosť zápisu do registra. Fyzickej osobe sa odosiela elektronická správa o úspešnom vykonaní zápisu.

1.8  Ak sa údaje na písomne predložených dokladoch nebudú zhodovať s údajmi na vyplnenom elektronickom formulári, ministerstvo údaje nezapíše a žiadateľovi zašle elektronickú správu na adresu elektronickej pošty uvedenú v žiadosti s uvedením dôvodu neschválenia o informáciou o možnosti nápravy.

 

Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách

1.     Žiadateľ v časti  Organizácia vyplní názov alebo IČO organizácie, ku ktorej požaduje poskytnutie prístupu.

2.     Systém vyhľadá v RPO (Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci) právnickú osobu a žiadateľ vyhľadanú právnickú osobu potvrdí. V prípade, že podľa mena systém nájde viacero organizácií (napr. do vyhľadávania bola zadaná iba časť názvu organizácie), žiadateľ vyberie hľadanú spoločnosť. Pokračuje použitím tlačidla „Ďalej“.

3.     V prípade, že žiadateľ chce žiadosť odoslať, použije tlačidlo: „Pokračovať k odoslaniu“. Ak žiadosť s ľubovoľných dôvodov ešte nechce odoslať, ale chce v nej pokračovať neskôr, použite tlačidlo: „Uložiť bez odoslania“. Tlačidlo: „Odstrániť rozpracovaný formulár“ použije v prípade, že chce vytvorenú žiadosť úplne odstrániť.

4.     Po odoslaní formuláru systém žiadateľa upozorní na to, že predmetnú žiadosť je potrebné vytlačiť, v zmysle pokynov na nej vypísať a podpísať. Zapisovacej autorite sa okrem vytlačenej, riadne vypísanej a podpísanej žiadosti nezasielajú iné dokumenty.

5.     Podpísanú žiadosť žiadateľ vloží do obálky a zašle na adresu zapisovacej autority Národného športového centra (ďalej NŠC):

Národné športové centrum

Junácka 6

831 04 Bratislava

UPOZORNENIE: Osobné predloženie požadovaných dokumentov možné VÝHRADNE iba prostredníctvom sekretariátu Národného športového centra.

6.     NŠC overí zhodu písomnej žiadosti so žiadosťou zaslanou elektronicky a korektnosť vyplnenia písomnej žiadosti. Ak sa údaje zhodujú a písomná žiadosť obsahuje všetky požadované náležitosti, schváli žiadosť o Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách. Žiadateľovi bude o tejto skutočnosti zaslaná elektronická správa

7.     Schválením žiadosti sa do Registra právnických osôb v športe (RPOŠ) zapíšu údaje o danej právnickej osobe v rozsahu IČO, názov a sídlo organizácie tak, ako sú vedené v RPO.

8.     V elektronickej správe sú žiadateľovi zaslané prístupové práva a adresa, kde môže vykonávať zápis údajov o spravovanej právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách.

9.      Ak sa údaje na písomne predložených dokladoch nebudú zhodovať s údajmi na vyplnenom elektronickom formulári, resp. ak písomná žiadosť nie je korektne vypísaná, NŠC údaje nezapíše. Žiadosť bude odoslaná na doplnenie s uvedením dôvodu neschválenia o informáciou o možnosti nápravy.

Všetky odoslané žiadosti je možné opätovne vytlačiť aj po prihlásení do Portálu žiadosti, v časti MOJE ŽIADOSTII. Je to ikona listu v riadku žiadosti napravo.