Grafická verzia

Ako podať žiadosť

Údaje o fyzickej osobe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, zapisuje do registra fyzických osôb príslušná športová organizácia, ktorá zverejňuje údaje o svojich fyzických osobách na svojom webovom sídle.

Za fyzickú osobu zapísanú v registri fyzických osôb v športe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v Informačnom systéme športu.

Údaje o fyzickej osobe bez príslušnosti k športovej organizácii zapisuje do registra fyzických osôb v športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe predloženej nasledovnej žiadosti.

Ministerstvo vykoná zápis fyzickej osoby do registra fyzických osôb v športe do 10 dní.

Ministerstvo o vykonaní zápisu do registra nevydáva rozhodnutie, osvedčenie ani iné potvrdenie. Ministerstvo oznamuje úspešný zápis zaslaním elektronickej správy prostredníctvom informačného systému na adresu elektronickej pošty uvedenej v žiadosti. Týmto spôsobom oznamuje aj skutočnosť, že žiadosť je neúplná, chybná alebo nebude/nebola akceptovaná s uvedením spôsobu nápravy alebo dôvodu odmietnutia.

Bižšie informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/17566-sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/

Celý postup zápisu nájdete na:

 https://www.youtube.com/watch?v=0N_BfBPDQOo

 

Informácie ku zápisu do Registra právnických osôb v športe nájdete na:

https://www.minedu.sk/17566-sk/register-právnickych-osob-v-sporte/

 

Ako postupovať pri podávaní žiadostí?